OFERTA EDUKACYJNA

Nauczyciele swoje zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze prowadzą
w  oparciu o programy edukacji przedszkolnej. Są one przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, dostosowane do założeń aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zaleceń Ministra Edukacji Narodowej.

Nauczyciele - przez stosowanie nowatorskich metod pracy - stymulują rozwój dzieci,  pomagają im poznać  siebie, uczą żyć z innymi i dla innych, kształtują świadomość patriotyczną.

 Kolejną formą w ramach szeroko rozumianej oferty pedagogicznej są wycieczki krajoznawcze, wycieczki do teatru, kina oraz ciekawe warsztaty.

Do pracy pedagogicznej angażowani są rodzice. Zachęcamy ich do udziału w akcjach: „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Ciekawy zawód, ciekawe hobby”, włączamy
w organizację imprez przedszkolnych , zachęcamy do udziału w konkursach rodzinnych
w przedszkolu. Sprzyja to tworzeniu przyjaznej atmosfery i integruje środowisko.

Przedszkole wspomaga również rodziców w procesie edukacji i wychowania dziecka
w domu, współdziałając i tworząc jednolity front wychowawczy.

Oferta przedszkola dla wszystkich grup wiekowych obejmuje bezpłatne zajęcia ze specjalistami, z rytmiki, języka angielskiego, tańca,  a w najstarszych grupach także zajęcia
z religii.

Przedszkole dbaj o rozwój zainteresowań dzieci, organizuje dodatkowe  zajęciach z języka angielskiego i judo dla chętnych dzieci, zgodnie z oczekiwaniami rodziców.

Jakość pracy przedszkola podnosimy w sposób ciągły przez ewaluację wewnętrzną której wnioski wyznacznikiem naszych działań w następnym roku szkolnym.

Systematycznie badamy gotowość szkolną naszych przedszkolaków, jak również badamy losy absolwentów i z nich wyciągamy wnioski do dalszej pracy.