NOWE SPRZĘTY OGRODOWE

Bardzo prosimy o przestrzeganie zasad obowiązujących na terenie ogrodu przedszkolnego, pilnowanie dzieci i szanowanie umieszczonych tam sprzętów, tak by służyły naszym dzieciom
jak najdłużej !

Po odebraniu dzieci za bezpieczeństwo i szkody wyrządzone przez dzieci przebywające na terenie ogrodu przedszkolnego, całkowitą odpowiedzialność ponoszą ich rodzice 
i osoby upoważnione do odbioru dziecka.

Teren ogrodu przedszkolnego jest monitorowany.

 

 

REGULAMIN PRZEBYWANIA NA TERENIE OGRODU PRZEDSZKOLNEGO

                                                                                                     Załącznik do zarz. dyr. 7/2018  nr z dnia 13.04.2018r

REGULAMIN PRZEBYWANIA NA TERENIE OGRODU PRZEDSZKOLNEGO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2
W SULEJÓWKU

 § 1.

 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sulejówku.

 § 2.

  Ogród przedszkolny i znajdujące się na jego terenie urządzenia stanowią własność Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sulejówku.

 § 3.

 Ogród przedszkolny służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

§ 4.

 Dzieci mogą przebywać na terenie ogrodu przedszkolnego tylko pod opieką nauczycieli wspomaganych przez pracowników przedszkola.

 § 5.

Dopuszcza się przebywanie dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego pod opieką rodziców
lub wskazanych przez rodziców opiekunów.

 § 6.

 Po odebraniu dzieci za bezpieczeństwo i szkody wyrządzone przez dzieci przebywające na terenie ogrodu przedszkolnego całkowitą odpowiedzialność ponoszą ich rodzice i osoby upoważnione.

 § 7.

 Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto, z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:

a) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, drabinek, bramek, dachów domków itp.,

b) zabronione jest korzystanie z urządzeń zabawowych,  np. z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.

c) zabronione jest korzystanie z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 8.

 Na terenie ogrodu przedszkolnego obowiązuje zakaz:

zaśmiecania terenu,

niszczenia i uszkadzania roślinności,

dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń,

zakłócania spokoju i porządku publicznego,

wprowadzania zwierząt,

spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,

przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

  § 9.

 Przed każdym wyjściem na teren ogrodu przedszkolnego nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznego korzystania z dostępnych urządzeń.

 § 10.

 Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni należy zgłaszać dyrektorowi przedszkola.

§11.

 Systematyczny  przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw zleca się  pracownikowi zatrudnionemu w przedszkolu.

§12.

 Utrzymanie w czystości placu zabaw należy do obowiązków konserwatora zatrudnionego
w przedszkolu.

  § 13.

 Dyrektor Przedszkola nie zezwala na przebywanie i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, które korzystają z terenu ogrodu przedszkolnego i urządzeń stanowiących jego wyposażenie i poza godzinami pracy przedszkola tj. w godzinach 7-17  i nie przestrzegają zapisów niniejszego regulaminu.

 § 14.

 Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi, a przebywające na terenie ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sulejówku.

 § 15.

 Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej na terenie przedszkola  i na stronie internetowej przedszkola.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Przedszkolu nr 2 w jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sulejówku, ul. Szosowa 7, 05-071 Sulejówek.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Miejskiego Przedszkola nr 2, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sulejówku za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sulejówku - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

       - realizacji działalności statutowej przedszkola,

       - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sulejówku,

        - realizacji umów zawartych w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sulejówku;

         - w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie               wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1.  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie   organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Przedszkolem 
nr 2  przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola  nr 2 w Sulejówku.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie  obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
  przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskim Przedszkolu  nr 2 w Sulejówku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
  przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani innych organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w wersjach papierowych, nie są poddawane profilowaniu.

 

 

 

 

 

           

 

Czytaj więcej...