Rekrutacja

  INFORMACJA

dotycząca zapisu dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sulejówku

na rok szkolny 2019/2020

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).
 • Uchwała nr XXXIII/301/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 • Zarządzenia Nr BBM.0050.13.2019 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 17 stycznia 2019 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do miejskich przedszkoli określa Zarządzenia Nr BBM.0050.13.2019 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 17 stycznia 2019 r.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,  oddziału przedszkolnego w szkole wraz z załącznikami.

od 25.02.2019r.
do 15.03.2019r

od 06.05.2019r.

do 09.05.2019r.

2.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnych –pierwszy i drugi etap rekrutacji.

do dnia

22.03.2019r.

do dnia 14.05.2019r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych .

dnia 26.03.2019r.   
o godz. 15.00

dnia 15.05.2019r.

o godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 26.03.2019r.
do 02.04.2019r.

od 16.05.2019r.

do 20.05.2019r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

dnia 09.04.2019r. 
o godz. 12.00

dnia 21.05.2019r.

o godz.12.00

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPISU

 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka
 2. Podczas zapisu o rodzic powinien posiadać:  
  a) wypełniony wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami (prosimy o drukowanie wniosku dwustronnie).

Podpisy obojga rodziców/ jednego rodzica dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

       b) dokument tożsamości jednego z rodziców /do wglądu/
       c) skrócony odpis aktu urodzenia lub inny dokument (np. książeczka zdrowia dziecka) zawierający numer PESEL /do wglądu/

 PROCEDURA REKRUTACJI

 1. Rodzice dzieci, którzy chcą zapisać dziecko do Miejskiego Przedszkola nr 2 składają wypełniony wniosek
  o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami
  .

Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

WNIOSKI ZBIERANE  BĘDĄ OD 25.02.2019 r. DO 15.03.2019 r. W GODZ. 8.00 -16.00

UWAGA: PRZYJMOWANE SĄ TYLKO KOMPLETNE WNIOSKI

NIE MA MOŻLIWOŚCI DONOSZENIA ZAŁĄCZNIKÓW

 1. Wniosek, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego. We wniosku należy określić kolejność wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.  
 2. Komisja rekrutacyjna przeprowadza I etap postępowania rekrutacyjnego, podczas którego dokonuje weryfikacji wniosków i kwalifikuje do przedszkola dzieci spełniające kryteria określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Wszystkie kryteria ustawowe mają jednakową wartość punktową.

 

Lp.

Kryterium

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

3.

Niepełnosprawność

jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511 z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

4.

Niepełnosprawność

obojga rodziców kandydata

 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub  o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ((Dz. U. z 2018r. poz. 511 z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

5.

Niepełnosprawność

rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511 z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie 
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie  z jego rodzicem

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 1. Jeżeli nadal są wolne miejsca w przedszkolu komisja rekrutacyjna przeprowadzi II etap postępowania rekrutacyjnego, podczas którego dokonuje weryfikacji wniosków i kwalifikuje do przedszkola dzieci spełniające kryteria przyjęte Uchwałą nr XXXIII/301/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 2. Kryteria wraz z liczba punktów ustalone Uchwałą nr XXXIII/301/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 lutego 2017r. dla II etapu postępowanie rekrutacyjnego, do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sulejówek.

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium   
w punktach

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1

Dziecko 3- letnie, zamieszkałe do 3 km od przedszkola do którego rodzice składają wniosek

 

55

Wniosek o przyjęcie  dziecka do przedszkola.

2

Dziecko rodzica samotnie wychowującego , pracującego lub studiującego w trybie dziennym lub prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

15

1)        zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo

w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej 2) zaświadczenie ze szkoły.

3

Dziecko , którego jeden z rodziców bądź oboje rodzice  wychowujący dziecko pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

 

10

1)        zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo

w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

2)zaświadczenie ze szkoły.

4

Rodzice dziecka lub jedno z rodziców  lub rodzic samotnie wychowujący dziecko  mieszkają w Sulejówku i złożyli w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim roczne zeznanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku.

(PIT za rok 2018)

 

10

Zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania.

5

Istnieje potrzeba zapewnienia dziecku opieki w czasie przekraczającym 5 godz. dziennie

 

10

Pisemne oświadczenie  rodziców.

6

Dochód na osobę w rodzinie dziecka wynosi  nie więcej niż 80% kwoty, o której mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018r. poz. 2220 ze zmianami).

 

15

 

Pisemne oświadczenie  rodziców.

 

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

- żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte

w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

- zwrócić się do Burmistrza Miasta, z wnioskiem o potwierdzenie okoliczności zawartych
w oświadczeniach.

 1. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rozpatruje wniosek nie uwzględniając danego kryterium.
 2. Złożenie podpisanego wniosku przez rodzica o przyjęcie dziecka do przedszkola, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 3. Dokumenty o których mowa w pkt. 5 (4 kolumna) składane są w oryginale, w przypadku PIT-u dokument ten należy złożyć w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 4. W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice dzieci, które obecnie uczęszcza do przedszkola składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020

 

WNIOSKI ZBIERANE BĘDĄ OD 25.02.2019r. DO 15.03.2019r.

W GODZ. 8.00 -16.00

 

Postępowanie odwoławcze

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 1.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 2.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 3.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 4.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

2019 Informacja Burmistrza