Miejskie Przedszkole nr 2 w Sulejówku

Serdecznie witamy Państwa
na stronie internetowej
Miejskiego Przedszkola nr 2
w Sulejówku

Znajdą Państwo tutaj wszelkie informacje
dotyczące funkcjonowania naszego przedszkola,
a także uzyskają wiedzę o wydarzeniach oraz o poszczególnych
grupach.
W formie zdjęć przedstawimy to, w czym uczestniczą
i co robią Państwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu.

Życzymy mile spędzonego czasu na naszej stronie!


Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu 
- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać,
myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat...

                                                                                                                                                  Robert Fulghum

MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole otacza dzieci troską i miłością,
zapewniając bezpieczeństwo i opiekę.
Jest miejscem radosnej zabawy  i  poznawania  świata. 
Zapewnia  dzieciom  wszechstronny  rozwój, 
stwarza możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia,
działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach,
poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem
wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna,
co ułatwia adaptację szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu. 

więcej

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Przedszkolu nr 2 w jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sulejówku, ul. Szosowa 7, 05-071 Sulejówek.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Miejskiego Przedszkola nr 2, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sulejówku za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sulejówku - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

       - realizacji działalności statutowej przedszkola,

       - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sulejówku,

        - realizacji umów zawartych w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sulejówku;

         - w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie               wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1.  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie   organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Przedszkolem
nr 2  przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola  nr 2 w Sulejówku.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie  obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
  przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskim Przedszkolu  nr 2 w Sulejówku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
  przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani innych organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w wersjach papierowych, nie są poddawane profilowaniu.