Dyżur wakacyjny 2023/2024

 

Informacja o zapisie dziecka na dyżur wakacyjny
do Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Zofii Moraczewskiej
w Sulejówku w roku szkolnym 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 Miejskie Przedszkole nr 2 w Sulejówku pełni dyżur wakacyjny, wyłącznie dla dzieci obojga rodziców pracujących, bądź pracującego rodzica samotnie wychowującego dziecko w okresie od 01.07.2024 r. do 12.07.2024 r.

Miejskie Przedszkole kwalifikuje dzieci na dyżur wakacyjny na podstawie
Zarządzenia NR.BBM.0050.269.2023 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 29 listopada
2023 roku.

Aby zapisać dziecko na dyżur należy:

  • Przynieść wypełnioną kartę zgłoszenia* dziecka na dyżur wraz z zaświadczeniami z pracy** obojga rodziców,  lub zaświadczeniem z pracy samotnego rodzica oraz podpisanym oświadczeniem o zapoznaniu się z zasadami przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola i zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa na terenie Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sulejówku  (dokumenty dostępne na stronie internetowej w zakładce dokumenty).

    *Kartę zgłoszenia dziecka do dyżurującego przedszkola lub szkoły podstawowej rodzice pobierają w macierzystej placówce -karta musi być ostemplowana przez placówkę macierzystą.

    ** Zaświadczenia z pracy zawierające informację o zatrudnieniu oraz niekorzystaniu w tym czasie z urlopów np. wypoczynkowego, wychowawczego.
  • Kartę wraz z załącznikami prosimy przynieść w zaklejonej kopercie i złożyć do oznaczonego pojemnika, znajdującego się w holu, przy wejściu głównym. W dniach od 06.05.2024 r. do 17.05.2024r. (liczba miejsc ograniczona w przypadku większej liczby chętnych niż miejsc liczy się kolejność zgłoszeń).

Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur zostanie wywieszona w przedszkolu w dniu 24 maja 2024 r.

  • Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru wakacyjnego (stawka dzienna – 11 zł, za każdy zadeklarowany dzień pobytu na dyżurze) do 7 czerwca 2024 r., na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Halinowie, oddział w Sulejówku, nr: 78 8019 0000 2005 8006 1427 0002.

 Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie wywieszona w przedszkolu w dniu 14 czerwca 2024 r.

  • Rodzice dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 2 mogą również skorzystać, z dyżuru wakacyjnego w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Sulejówku, które będzie otwarte w dniach 15.07.2024 r. do 31.07.2024 r. Aby zapisać dziecko na dyżur wakacyjny do Przedszkola nr 1 należy dostarczyć tam drugi komplet dokumentów.

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr. BBM.0050.269.2023 Burmistrza Miasta Sulejówek
z dnia 29 listopada  2023 r.

 

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek
w roku szkolnym 2023/2024

§ 1.

1. Przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych jako placówki nieferyjne funkcjonują przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkoli i rady rodziców oraz dyrektora szkoły podstawowej i rady rodziców.

2. Przerwy w działalności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wakacyjnym związane są z prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego, którego wymiar określa Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi.

3. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych od września do czerwca. W okresie wakacyjnym przedszkola oraz szkoły podstawowe zapewniają jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci rodziców pracujących.

4. Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej co najmniej 1 miesiąc.

§ 2.

1. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek.

2. z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują i nie korzystają w tym czasie z urlopu wypoczynkowego lub wychowawczego i tym samym nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom.

§ 3.

1.Warunkiem zakwalifikowania dziecka na dyżur wakacyjny jest dostarczenie zaświadczeń z pracy o zatrudnieniu oraz dostarczenie do przedszkola lub szkoły podstawowej w odpowiednim terminie karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny, stanowiącej załącznik do niniejszych zasad organizacji dyżuru wakacyjnego.

2. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba miejsc w przedszkolu/szkole podstawowej, o przyjęciu do dyżurującej placówki decyduje kolejność złożenia karty zgłoszenia dziecka.

§ 4.

1.Termin składania karty zgłoszenia wraz z zaświadczeniem/zaświadczeniami o zatrudnieniu w dyżurującej placówce trwa od 6 maja 2024 r. do 17 maja 2024 r. w dniach i godzinach określonych przez dyżurujące placówki.

2. Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 24 maja 2024 r.

3. Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru wakacyjnego (stawka dzienna obowiązująca w danej placówce za każdy zadeklarowany dzień pobytu na dyżurze) do 7 czerwca 2024 r., na rachunek bankowy podany na stronie internetowej placówki, do której będzie uczęszczało dziecko.

4. W treści przelewu należy wpisać „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym w przedszkolu/szkole, imię i nazwisko dziecka”.

5. Brak wniesienia opłaty w terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu/szkole podstawowej.

6. Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie ogłoszona (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w danej placówce) w dniu 14 czerwca 2024 r.

§ 5.

Kartę zgłoszenia dziecka do dyżurującego przedszkola lub szkoły podstawowej rodzice pobierają w macierzystej placówce -karta musi być ostemplowana przez placówkę macierzystą.

§ 6.

Ilość miejsc w przedszkolu/szkole podstawowej dyżurującym określa dyrektor placówki uwzględniając realne możliwości organizacyjne placówki.

§ 7.

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego w § 4 terminu, może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującej placówki.

§ 8.

Opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki rodzic jest zobowiązany uiścić w ostatnim dniu obecności dziecka w przedszkolu dyżurującym.

§ 9.

Dyrektor placówki pełniącej dyżur wakacyjny zapoznaje rodziców dzieci innego przedszkola/szkoły podstawowej z zapisami procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki do dnia rozpoczęcia dyżuru wakacyjnego.

§ 10.

W kwestiach nieregulowanych niniejszymi zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego obowiązują przepisy zawarte w statutach oraz regulaminach danej placówki.

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 1.

Składanie przez rodziców kart o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole wraz z załącznikami.

od 06.05.2024 r.
do 17.05.2024 r.

 2.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych
i dzieci niezakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

dnia 24.05.2024 r.

 3.

Potwierdzenie miejsca -wniesienie opłaty za żywienie
w okresie dyżuru wakacyjnego.

do 7.06.2024 r.

 4.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych na dyżur wakacyjny.

dnia 14.06.2024 r.

 

SKŁADANIE KART NA DYŻUR WAKACYJNY

od 06.05.2024 r. do 17.05.2024 r.

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK 7:00- 8.45, 14:45-17:30

Zachęcamy do pobierania kart i oświadczenia ze strony internetowej przedszkola.
Kartę wraz z załącznikami prosimy przynieść w zaklejonej kopercie i złożyć do oznaczonego pojemnika, znajdującego się w holu,
przy wejściu głównym.

Kontakt z dyrektorem i osobiste złożenie możliwe
po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (22 7835024 w. 11)

UWAGA: PROSIMY SKŁADAĆ TYLKO KOMPLET DOKUMENTÓW

NIE MA MOŻLIWOŚCI DONOSZENIA ZAŁĄCZNIKÓW.

Karta i oświadczenie zostaną udostępnione 06.05.2024 r.

 

 

Dyżur wakacyjny 2023/2024

Karta na dyżur

Oświadczenie dyżur 2023-2024