DZIECI 4 - LETNIE
PO RAZ PIERWSZY PRZYJĘTE
DO NASZEGO PRZEDSZKOLA
w rekrutacji uzupełniającej
ZAPRASZAMY WRAZ Z RODZICAMI
na zajęcia adaptacyjne w naszym przedszkolu

w dniach 29, 30 sierpnia 2017r.
od godz. 15.00 - 17.00

 

INFORMACJA dotycząca zapisu do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sulejówku
na rok szkolny 2017/2018

W związku z dużym zainteresowaniem rodziców rekrutacją do przedszkoli uprzejmie informujemy:

1. Miasto zapewni miejsca dla wszystkich dzieci, które nie zostały zakwalifikowane w pierwszym etapie rekrutacji.
2. Jedynym wymogiem jest złożenie wniosku przez rodziców do wybranej placówki.
3. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 5 czerwca.
4. Wykaz placówek do których zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Idzikowskiego 2a, oddział przedszkolny dla dzieci 4-, 5-letnich – szacunkowa liczba miejsc – 22
- Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Okuniewska 2, oddział przedszkolny dla dzieci 3-, 4-, 5-letnich – szacunkowa liczba miejsc – 17
- Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Szosowa 7 – jeden dodatkowy oddział utworzony w Sali korekcyjnej dla dzieci 3-, 4- letnich – szacunkowa liczba miejsc – 25


5. Każdy z rodziców będzie mógł złożyć wniosek do wybranej przez siebie placówki w terminie określonym w Zarządzeniu Burmistrza/
6. W przypadku, gdy liczba kandydatów do danej placówki będzie większa niż liczba miejsc, Burmistrz zaproponuje rodzicowi miejsce dla dziecka w innej placówce.

OGŁOSZENIE_BURMISTRZA »

 

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPISU

1. Dziecko do przedszkola zapisują rodzice

2. Podczas zapisu rodzic powinien posiadać:

• wypełniony wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami podpisanymi przez oboje rodziców


POBIERZ OŚWIADCZENIA »

POBIERZ WNIOSEK »

• dokumenty tożsamości rodziców – /do wglądu/
• skrócony odpis aktu urodzenia lub inny dokument (np. książeczka zdrowia dziecka) zawierający numer PESEL Zgodnie z § 6 Rozporządzenia MENiS z dnia 19.02.2002 r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

* prosimy o drukowanie wniosku trzech stron na dwóch kartkach.

Wnioski będą przyjmowane tylko w wyznaczonych dniach:
poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 15:00 - 17:00
w dniach 29.03.2017r. – 12.04.2017r.

 

INFORMACJA
Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Sulejówku dotycząca kryteriów
oraz terminów rekrutacji do przedszkola

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 14grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
- ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35),
- uchwała Nr XXXIII/301/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na rok szkolny 2017/2018 obowiązują następujące procedury rekrutacji do Miejskiego Przedszkola nr 2 :

1. Rodzice dzieci, którzy chcą zapisać dziecko do Miejskiego Przedszkola nr 2 składają wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami – wniosek dostępny w placówce i na stronie internetowej.
UWAGA: wnioski bez załączników nie będą przyjmowane!

2. Komisja rekrutacyjna przeprowadza I etap postępowania rekrutacyjnego, podczas którego dokonuje weryfikacji wniosków i kwalifikuje do przedszkola dzieci spełniające kryteria określone w ustawie o systemie oświaty.

3. Jeżeli nadal są wolne miejsca w przedszkolu Komisja rekrutacyjna przeprowadza II etap postępowania rekrutacyjnego, podczas którego dokonuje weryfikacji wniosków i kwalifikuje do placówki dzieci spełniające kryteria przyjęte Uchwałą Nr XXXIII/301/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, na
drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli w Sulejówku określa Zarządzenie Nr BBM.0050. 43. 2017 Burmistrza Miasta Sulejówek z dn. 15 marca 2017 r.

  Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole wraz z załącznikami. od 29.03.2017 r. do 12.04.2017 r.
od 05.06.2017 r. do 09.06.2017 r.
2 Posiedzenie komisji rekrutacyjnych – pierwszy i drugi etap rekrutacji.

do dnia 21.04.2017 r.

do dnia 12.06.2017 r.

3 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. dnia 24.04.2017 r. o godz. 15.00
dnia 13.06.2017 r. o godz. 12.00
4 Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
od 24.04.2017 r. do 28.04.2017 r.
od 13.06.2017 r. do 14.06.2017 r
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. dnia 08.05.2017 r. o godz. 12.00
dnia 19.06.2017 r. o godz.12.00

 

5. Kryteria wraz z liczbą punktów ustalone Uchwałą Nr XXXIII/301/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 lutego 2017 r. dla
II etapu postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sulejówek:

  Kryterium Wartość kryterium w punktach Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
1 Dziecko 3- letnie, zamieszkałe do 3 km od przedszkola do którego rodzice składają wniosek
55
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
2 Dziecko rodzica samotnie wychowującego , pracującego lub studiującego w trybie dziennym lub prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

15

1) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej ;
2) zaświadczenie ze szkoły.
3 Dziecko, którego jeden z rodziców bądź oboje rodzice wychowujący dziecko pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą
10
1) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
2) zaświadczenie ze szkoły.
4 Rodzice dziecka lub jedno z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko mieszkają w Sulejówku i złożyli w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim roczne zeznanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku.

10

Zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania.
5 Istnieje potrzeba zapewnienia dziecku opieki w czasie przekraczającym 5 godz. dziennie
10
Pisemne oświadczenie rodziców.
6 Dochód na osobę w rodzinie dziecka wynosi nie więcej niż 80% kwoty, o której mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1518 ze zmianami).
15
Pisemne oświadczenie rodziców.

 

6. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

7. Złożenie podpisanego wniosku przez rodzica o przyjęcie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania

8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 (4 kolumna), składane są w oryginale, w przypadku PIT-u dokument ten należy złożyć w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

9. W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018.

10. Postępowanie odwoławcze

  Rodzaj czynności Termin
1 Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
2 Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

3 Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
4 Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej