Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący, publiczne przedszkole do 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria
(art. 206 ust. 2 ustawy przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).


ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Zgodnie z  ustawą o systemie oświaty od 1 września 2016 r. :

• dzieci siedmioletnie realizują obowiązek szkolny,
• dzieci sześcioletnie obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,
• dzieci pięcioletnie i czteroletnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może rozpocząć również dziecko sześcioletnie, jeżeli :

• korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub
• posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Jeżeli dziecko sześcioletnie nie jest jeszcze gotowe do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, to będzie mogło realizować obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy pierwszej tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

29 stycznia 2015 r. Rada Miasta Sulejówek podjęła uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zgodnie z uchwałą w roku szkolnym 2016/2017 oddziały przedszkolne będą organizowane w dwóch szkołach ogólnodostępnych i jednej z oddziałami integracyjnymi. Są to:

• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1, ul Idzikowskiego 2a
• Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 2, ul. Okuniewska 2
• Szkoła Podstawowa Nr 3, ul Głowackiego 47


KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Kryteria stosowane na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego określone zostały w ustawie o systemie oświaty. Są one następujące:

• wielodzietność rodziny kandydata,
• niepełnosprawność kandydata lub obojga rodziców, lub jednego z rodziców kandydata, lub rodzeństwa kandydata,
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
• objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kryteria zostały ustalone Uchwałą Rady Miasta Sulejówek NR XIX/156/2016 r. z 28 stycznia 2016r. wraz z liczbą punktów oraz określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:Oddziały w przedszkolach:

  Kryterium Wartość kryterium w punktach Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
1 Kandydat w roku kalendarzowym w którym odbywa się rekrutacja, ukończy 4 lata i wraz z rodzicami /prawnymi opiekunami zamieszkuje w Mieście Sulejówek w odległości do 3 km. od danego przedszkola,
50
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola,
2 rodzice kandydata złożyli w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim roczne zeznanie podatkowe w podatku dochodowy
od osób fizycznych ( PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku,
a)gdy zrobili to oboje rodzice
b)gdy zrobiło to jedno z rodziców

a) 10

b) 5

zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania,
3 rodzice wychowujący dziecko wykonują pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą,
10
a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
b) w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
c) zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w systemie dziennym,
4 zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola :
a) powyżej 8 godzin dziennie,
b) do 6 godzin dziennie,

a) 10

b) 5

pisemne oświadczenie rodziców zawarte we wniosku, dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu do 6 godz. lub powyżej 8 godzin dziennie,
5 dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80% kwoty, o której mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
5
pisemne oświadczenie rodziców.


Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla dzieci 6 letnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i dla dzieci 5 letnich:

  Kryterium Wartość kryterium w punktach Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
1 Kandydat zamieszkuje w obwodzie tej szkoły i w danym roku kalendarzowym podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego,
50
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole,
2 kandydat w roku kalendarzowym w którym odbywa się rekrutacja, ukończy 5 lat i wraz z rodzicami zamieszkuje w Mieście Sulejówek w obwodzie szkoły podstawowej,

25

wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole,
3 kandydat będzie korzystał z wychowania przedszkolnego w wymiarze obowiązkowym 5 godz. dziennie (bez korzystania z dodatkowej opieki wychowania przedszkolnego powyżej 5 godz. dziennie),
15
pisemne oświadczenie rodziców,
4 kandydat posiada rodzeństwo kontynuujące edukację w tej szkole,

5

pisemne oświadczenie rodziców o kontynuowaniu nauki przez rodzeństwo kandydata w tej szkole,
5 kandydat będzie korzystał z dodatkowej opieki powyżej 5 godzin dziennie.
5
pisemne oświadczenie rodziców.
6 rodzice kandydata złożyli w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim roczne zeznanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku,
a) gdy zrobili to oboje rodzice
b) gdy zrobiło to jedno z rodziców

a) 10

b) 5

zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania,

Harmonogram działań w zakresie rekrutacji w roku szkolnym 2016/2017

  Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole wraz z załącznikami. od 9.03.2016 r. do 31.03.2016 r.
2 Posiedzenie komisji rekrutacyjnych - pierwszy i drugi etap rekrutacji.

do dnia 08.04.2016 r.

3 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. dnia 09.04.2016r. o godz. 15.00
4 Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
od dnia 10.04.2016 r. do 16.04.2016 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, dnia18.04.2016 r. o godz. 12.00
6 Przyjmowanie wniosków o sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, tj. do 26.04.2016r
7 Przygotowanie przez komisję rekrutacyjną i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
8 Złożenie przez rodziców kandydata, do dyrektora, odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
9 Rozpatrzenie przez dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
do 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora
10 Burmistrz Miasta Sulejówek wskazuje miejsca dla dzieci nieprzyjętych do przedszkola, dla których gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego do 13.06.2016r.
11 Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca 16.06.2016r. – 29.08.2016r.