RODZICÓW DZIECI 3 i 4 LETNICH PO RAZ PIERWSZY PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA
ZAPRASZAMY! na spotkanie z logopedą naszego przedszkola oraz psychologiem z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sulejówku
w dniu 9 czerwca 2014r.o godz.17:00

SPOTKANIE INFORMACYJNE (ok. godziny) TYLKO DLA RODZICÓW.
W NASZYM PRZEDSZKOLU

DZIECI 3-latki i 4-latki PRZYJĘTE PO RAZ PIERWSZY
do przedszkola zapraszamy na zajęcia adaptacyjne w naszym przedszkolu z rodzicami

w dniach 10, 11, 12 czerwca 2014r. w godz. 15:00 - 17:00

PROSIMY RODZICÓW O NAPISANIE UPOWAŻNIEŃ DO ODBIORU DZIECI Z PRZEDSZKOLA DLA KAŻDEJ OSOBY ,
KTÓRA NIE JEST OPIEKUNEM I NIE JEST RODZICEM! DZIECI Z PRZEDSZKOLA MOGĄ ODBIERAĆ
TYLKO OSOBY PEŁNOLETNIE! PROSIMY O PRZYNIESIENIE UPOWAŻNIENIA Z PIERWSZYM DNIEM PRZYJŚCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

POBIERZ OŚWIADCZENIE »»»»»INFORMACJA
Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Sulejówku

dotycząca zapisów, kryteriów oraz terminów rekrutacji do przedszkola
Podstawa prawna: art. 20a ust. 1, 2, 4, 6 i 7, 20c, 20s ust. 1, 20t, 20w, 20za, 20zb, 20zc ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 6 i 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7).

Na rok szkolny 2014/2015 obowiązują następujące procedury rekrutacji:

 • Rodzice dzieci, którzy już uczęszczają do przedszkola, mogą złożyć deklarację
  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
  TERMIN: do 28.02.2014 r.
  Skutek złożenia deklaracji: Dziecko jest przyjęte do przedszkola.

 • Rodzice pozostałych dzieci, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola składają wypełniony wniosek
  o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami

  TERMIN: od 10.03.2014 r. do 31.03.2014 r.
  Skutek złożenia wniosku wraz z załącznikami: Dziecko wchodzi w proces rekrutacji.
  Wnioski będą przyjmowane przez dyrektora w poniedziałki i środy w godz. 15:00 - 17:00

  DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPISU
  1. Dziecko do szkoły zapisują rodzice.
  Zgodnie z art. 14b, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu (obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego) są obowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, do szkoły (oddziału przedszkolnego w szkole).

  2. Podczas zapisu rodzic powinien posiadać:
  a) wypełniony wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami podpisane przez oboje rodziców
  b) dokumenty tożsamości rodziców (prawnych opiekunów) – /do wglądu/
  c) skrócony odpis aktu urodzenia lub inny dokument (np. książeczka zdrowia dziecka) zawierający numer PESEL
  Zgodnie z § 6 Rozporządzenia MENiS z dnia 19.02.2002 r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji: Wpisów w księdze ewidencji, w księdze uczniów oraz w księdze wychowanków dokonuje się na podstawie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia oraz informacji przekazanych przez organ gminy lub dyrektora innej szkoły.
  d) zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego PIT /do wglądu/

  UWAGA: wnioski bez załączników nie będą przyjmowane!

 • Komisja rekrutacyjna przeprowadza I etap postępowania rekrutacyjnego, podczas którego dokonuje weryfikacji wniosków
 • Jeżeli nadal są wolne miejsca w oddziale przedszkolnym Komisja rekrutacyjna przeprowadza II etap postępowania rekrutacyjnego, podczas którego dokonuje weryfikacji wniosków i kwalifikuje do przedszkola dzieci spełniające kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym (pkt IV wniosku).
 • Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli w Sulejówku.


 •   Rodzaj czynności Termin
  1 Składanie wniosków wraz z załącznikami 10 – 31 marca br.
  2 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 25 kwietnia br. godz. 14.00
  Po ogłoszeniu listy rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.
  3 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
  nieprzyjętych
  16 maja br. godz. 14.00
  4 Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia o 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
  5 Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
  6 Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
  7 Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  ZASADY REKRUTACJI DZIECI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU Nr 2 W SULEJÓWKU

  Podstawa prawna:
  1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

  Postanowienia ogólne

  1. Rekrutacja dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 2 odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie wniosku rodziców/ prawnych opiekunów..
  2. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydatów składają w przedszkolu wniosek o przyjęcie dziecka w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.
  3. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola są składane dyrektorowi przedszkola osobiście lub upoważnionemu przez dyrektora pracownikowi.

  Zadania dyrektora przedszkola

  1. Ustala w porozumieniu z organem prowadzącym termin rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny.
  2. Opracowuje w porozumieniu z organem prowadzącym kryteria samorządowe i wartości punktowe przyjęcia dzieci do przedszkola.
  3. Powołuje komisję rekrutacyjną i przewodniczącego komisji.
  4. Ustala kompletność wniosków i dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryteriów pierwszeństwa.
  5. Podaje do publicznej wiadomości:
  a) termin rekrutacji i zasady jej przeprowadzenia,
  b) prawa i obowiązki rodziców i opiekunów prawnych kandydatów w procesie rekrutacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa do odwołania się od decyzji komisji.
  6. Rozstrzyga odwołanie rodzica lub opiekuna prawnego od decyzji komisji rekrutacyjnej.
  7. Powiadamia organ prowadzący o liczbie dzieci nieprzyjętych do przedszkola.
  8. Zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
  9. Archiwizuje dokumentację rekrutacyjną.

  Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

  1. O przyjęciu kandydatów do przedszkola decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.
  2. Komisja rekrutacyjna działa na podstawie zarządzenia dyrektora określającego czas jej pracy w postępowaniu rekrutacyjnym i zasadami rekrutacji obowiązującymi w Miejskim Przedszkolu Nr 2.
  3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

  Komisja rekrutacyjna i jej zadania

  1. Komisja rekrutacyjna działa w składzie: Przewodniczący i dwóch członków powołanych zarządzeniem dyrektora.
  2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za:
  a) organizację i przebieg pracy komisji rekrutacyjnej,
  b) sporządzanie protokołów po każdym etapie postępowania rekrutacyjnego
  c) wystąpienie z wnioskiem do organu prowadzącego o potwierdzenie okoliczności podanych przez rodzica, opiekunów kandydata w oświadczeniach uprawniających do pierwszeństwa w przyjęciu dziecka do przedszkola,
  d) dochowanie poufności danych o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu,
  e) analizę przedłożonych wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów pierwszeństwa,
  f) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych do przyjęcia i podpisanie ich,
  g) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych i podpisanie ich,
  h) napisanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku o uzasadnienie,
  i) organizację i przebieg rekrutacji uzupełniającej,
  j) zgodność rozstrzygnięć postępowania rekrutacyjnego z zapisem w protokole,
  k) podpisanie protokołu przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej,
  l) przekazanie protokołu dyrektorowi przedszkola wraz z listami kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.
  3. Zadaniem komisji rekrutacyjnej jest
  a) procedowanie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z niniejszym zasadami i zasadą poufności informacji o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu,
  a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  c) sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego po każdym etapie rekrutacji.
  d) W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
  e) Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
  f) W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe.
  g) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Burmistrzem Miasta tzw. kryteria samorządowe.
  h) W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).
  i) w przypadku większej liczby kandydatów z tą samą ilością punktów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu , Komisja Rekrutacyjna dokonuje wyboru losowo.

  Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej

  1. Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych rozpoczyna procedurę odwoławczą.
  2. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata, który nie został przyjęty do przedszkola, w terminie 7 dni od upublicznienia list występują do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
  3. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata podaje przyczyny odmowy przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  4. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia składają odwołanie od uzasadnienia komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola.
  5. Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych kandydata o rozstrzygnięciu.
  6. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata mogą złożyć skargę na decyzję dyrektora do sądu administracyjnego.

  Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych dla
  postępowania rekrutacyjnego

  1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest przedszkole.
  2. Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego we wniosku o przyjęcie dziecka.
  3. Pracownik przedszkola upoważniony przez dyrektora do gromadzenia wniosków i ich procedowania ma stosowne upoważnienie, załączone do teczki akt osobowych.
  4. Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane do końca okresu pobytu dziecka w przedszkolu.
  5. Wnioski kandydatów nieprzyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane przez okres roku pod warunkiem, że nie toczy się postępowanie w sądzie administracyjnym w związku ze skargą.
  6. W przypadku toczącego się postępowania w sądzie administracyjnym dokumentacja danego kandydata przechowywana jest do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem.

  Postanowienia końcowe

  1. Niniejsze zasady podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.
  2. Powyższe zasady rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Nr 2 obowiązują
  od 4 marca 2014 do 31 sierpnia 2014.