INFORMACJA Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Sulejówku
dotycząca zapisów, kryteriów oraz terminów rekrutacji do przedszkola

Podstawa prawna: art.16 w związku z art. 20a ust. 1, 2, 4, 6 i 7, 20b, 20c, 20s, 20t, 20v, art. 20w ust 1 i 2, 20z, 20 ze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7).


POBIERZ OŚWIADCZENIE »»»»»

Na rok szkolny 2015/2016 obowiązują następujące procedury rekrutacji:

1. Rodzice dzieci, którzy już uczęszczają do przedszkola, mogą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
TERMIN: do 11.03.2015 r.
Skutek złożenia deklaracji: Dziecko jest przyjęte do przedszkola.

2. Rodzice pozostałych dzieci, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola składają wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami
TERMIN: od 11.03.2015 r. do 25.03.2015 r.
Skutek złożenia wniosku wraz z załącznikami: Dziecko wchodzi w proces rekrutacji.
UWAGA: wnioski bez załączników nie będą przyjmowane!

3. Komisja rekrutacyjna przeprowadza I etap postępowania rekrutacyjnego, podczas którego dokonuje weryfikacji wniosków i kwalifikuje do przedszkola dzieci spełniające kryteria określone w ustawie o systemie oświaty (pkt III wniosku).

4. Jeżeli nadal są wolne miejsca w oddziale przedszkolnym Komisja rekrutacyjna przeprowadza II etap postępowania rekrutacyjnego, podczas którego dokonuje weryfikacji wniosków i kwalifikuje do przedszkola dzieci spełniające kryteria przyjęte Uchwałą Rady Miasta Nr VI/22/2015r. z dnia 29 stycznia 2015r. (pkt IV wniosku).

5. Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli w Sulejówku

  Rodzaj czynności Termin
1 Składanie wniosków wraz z załącznikami 11 – 25 marca br.
2 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 17 kwietnia br. godz. 14.00
Po ogłoszeniu listy rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola
3 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
20 kwietnia br. godz. 14.00
4 Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
5 Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
6 Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
7 Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPISU

1. Dziecko do przedszkola zapisują rodzice/opiekunowie
Zgodnie z art. 14b, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) rodzice dziecka są obowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole.

2. Podczas zapisu rodzic/opiekun powinien posiadać:
a) wypełniony wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami podpisane przez oboje rodziców
b) dokumenty tożsamości rodziców (prawnych opiekunów) – /do wglądu/
c) skrócony odpis aktu urodzenia lub inny dokument (np. książeczka zdrowia dziecka) zawierający numer PESEL
Zgodnie z § 6 Rozporządzenia MENiS z dnia 19.02.2002 r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

Wnioski będą przyjmowane tylko przez dyrektora:
w poniedziałki i środy w godz. 15:00 - 17:00
w dniach 11.03.- 25.2015r.


UWAGA: wnioski bez załączników nie będą przyjmowane!

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego Przedszkola Nr 2 na rok szkolny 2015/2016
zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

Zgodnie z nowymi zasadami postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny tylko na wolne miejsca, co oznacza, że rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających już do przedszkola i zamierzający nadal je tam posyłać są zobowiązani do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące ustawowe kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywania kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą;

Wszystkie kryteria mają jednakową wartość punktową.

Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji liczba kandydatów nadal przewyższać będzie liczbę wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadzony zostanie drugi etap rekrutacji, w którym będą brane pod uwagę kryteria określone Uchwałą Rady Miasta
Nr VI/22/2015 z dn. 29.01.2015r.

Podstawą zakwalifikowania do postępowania rekrutacyjnego jest wniosek o przyjęcie dziecka złożony odpowiednio do dyrektora przedszkola przez rodziców/opiekunów dzieci.
Wniosek uwzględnia przede wszystkim dane osobowe i adresowe, oraz spełniane przez kandydata kryteriów.

Wzór wniosku będzie można otrzymać w przedszkolu oraz będzie on również dostępny na stronie internetowej przedszkola.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty) .

Wypełniony wniosek: podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka.
Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola w terminach określonych w harmonogramie.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
- żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący
wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
- zwrócić się do Burmistrza Miasta o potwierdzenie okoliczności zawartych w
oświadczeniach.
- może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
- może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Miasta.
W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata.
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych .
Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko, do przedszkola jeżeli zostało zakwalifikowane i rodzice potwierdzili wolę zapisu.
Komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
- wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.