Rekrutacja

 

DZIECI NOWOPRZYJĘTE DO PRZEDSZKOLA  ZAPRASZAMY WRAZ Z RODZICAMI

na zajęcia adaptacyjne w naszym przedszkolu

w dniach 19, 20 czerwca 2018r.

od godz. 15.00 - 17.00

 

INFORMACJA dotycząca zapisu do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sulejówku na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:

  • Ustawa  z dnia 14grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
  • Uchwała Nr XXXIII/301/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie  ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów,  na drugim etapie rekrutacji   do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  • Zarządzenie Nr BBM.0050.27.2018 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 31 stycznia 2018 r.

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPISU

1. Dziecko do przedszkola zapisują rodzice lub prawni opiekunowie– zwani dalej rodzicami

2. Podczas zapisu rodzic powinien posiadać:

a) wypełniony wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami podpisane przez oboje rodziców
(prosimy o drukowanie wniosku dwustronnie.)

 

WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI DOSTĘPNE W PRZEDSZKOLU I NA STRONIE INTERNETOWEJ OD 23.02.2018 r.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

OŚWIADCZENIA RODZICÓW

 

b) dokument tożsamości jednego z rodziców /do wglądu/
c) skrócony odpis aktu urodzenia lub inny dokument (np. książeczka zdrowia dziecka) zawierający numer PESEL /do wglądu/

 

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W
PONIEDZIAŁKI  12:00 – 17:00
OD WTORKU DO PIĄTKU 12:00 – 16.00
OD 26.02.2018 r. DO 15.03.2018 r.

 

PROCEDURA REKRUTACJI

1. Rodzice dzieci, którzy chcą zapisać dziecko do Miejskiego Przedszkola nr 2 składają wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami 

UWAGA: PRZYJMOWANE SĄ TYLKO KOMPLETNE WMIOSKI (NIE MA MOŻLIWOŚCI DONOSZENIA ZAŁĄCZNIKÓW)!

2. Komisja rekrutacyjna przeprowadza I etap postępowania rekrutacyjnego, podczas którego dokonuje weryfikacji wniosków i kwalifikuje do przedszkola dzieci spełniające kryteria określone  w Ustawie z dnia 14grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),

3. Jeżeli nadal są wolne miejsca w przedszkolu Komisja rekrutacyjna przeprowadza II etap postępowania rekrutacyjnego, podczas którego dokonuje weryfikacji wniosków i kwalifikuje do przedszkola dzieci spełniające  kryteria przyjęte Uchwałą Nr XXXIII/301/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie  ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli w Sulejówku określa Zarządzenie.Nr BBM.0050.27.2018 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 31 stycznia 2018 r.•     Zarządzenie Nr BBM.0050.27.2018 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 3cznia 2018 r.

 

 

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole wraz z załącznikami.

od 26.02.2018 r.
do 15.03.2018 r.

od 07.05.2018 r.

do10.05.2018 r.

2

Posiedzenie komisji rekrutacyjnych – pierwszy i drugi etap rekrutacji.

do dnia 23.03.2018 r.

do dnia 15.05.2018 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

dnia 26.03.2018 r.

o godz. 15.00

dnia16.05.2018 r.
o godz. 12.00

4

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 26.03.2018 r.
do 30.03.2018 r.

od 17.05.2018 r.
do 21.05.2018 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

dnia05.04.2018 r.

o godz. 12.00

dnia22.05.2018 r.
o godz.12.00

5. Kryteria wraz z liczbą punktów ustalone Uchwałą Nr XXXIII/301/2017 Rady Miasta Sulejówek  z dnia 8 lutego 2017 r.  dlaII etapu
postępowania rekrutacyjnego
, do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sulejówek:

 

 

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1

Dziecko 3- letnie, zamieszkałe do 3 km od przedszkola do którego rodzice składają wniosek

55

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

2

Dziecko rodzica samotnie wychowującego , pracującego lub studiującego w trybie dziennym lub prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

15

1) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
2) zaświadczenie ze szkoły.

3

Dziecko, którego jeden z rodziców bądź oboje rodzice wychowujący dziecko pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

10

1) zaświadczenie z zakładu pracy
o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis
do ewidencji działalności gospodarczej;
2)zaświadczenie ze szkoły.

4

Rodzice dziecka lub jedno z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko  mieszkają w Sulejówku i złożyli w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim roczne zeznanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku (tj.2017)

10

Zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania.

5

Istnieje potrzeba zapewnienia dziecku opieki w czasie przekraczającym 5 godz. dziennie

10

Pisemne oświadczenie rodziców.

6

Dochód na osobę w rodzinie dziecka wynosi nie więcej niż 80% kwoty, o której mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1518 ze zmianami).

15

Pisemne oświadczenie rodziców.

6. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

7. Złożenie podpisanego wniosku przez rodzica o przyjęcie dziecka do przedszkola, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowane warunki
i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 (4 kolumna), składane są w oryginale, w przypadku   PIT-u dokument ten należy złożyć w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

9. W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola   składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018.

Postępowanie odwoławcze

 

Rodzaj czynności

Termin

1

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

3

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

4

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej