Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016
Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będzie zgodnie z "ustawą rekrutacyjną" z dnia 6 grudnia 2013 r. Zgodnie z zapisami wymienionej ustawy do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmowani będą kandydaci zamieszkali na obszarze Miasta Sulejówek.

We wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek utworzone zostaną oddziały przedszkolne dla dzieci 5-letnich (urodzonych w 2010 roku) oraz dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.

Planuje się utworzyć:
- w Szkole Podstawowej nr 1 - 2 oddziały 10 godzinne dla 50 dzieci i 1 oddział 5 - godzinny dla 25 dzieci
- w Szkole Podstawowej Nr 2 - 1 oddział 10 godzinny dla 25 dzieci i 1 oddział 5 - godzinny dla 25 dzieci
- w Szkole Podstawowej Nr 3 - 2 oddziały 10 godzinne dla 50 dzieci i 2 oddziały 5 - godzinne dla 50 dzieci

W przedszkolach samorządowych funkcjonujących na terenie Miasta Sulejówek zostanie przeprowadzony nabór na:
50 miejsc do Miejskiego Przedszkolu Nr 1
50 miejsc do Miejskiego Przedszkola Nr 2
Przedszkola pracują w godzinach od 7.00 do 17.00.

Dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji - rodzice tych dzieci składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

Jeżeli liczba kandydatów chętnych do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest równa liczbie miejsc, jakimi dysponuje placówka, komisja rekrutacyjna przyjmuje wszystkich kandydatów i na tym kończy się proces rekrutacji.

 

I etap postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku liczby kandydatów zamieszkałych na terenie naszego Miasta , większej niż liczba wolnych miejsc, na I etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe (określone w ustawie o systemie oświaty):
1) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci),
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wszystkie kryteria mają jednakową wartość.

II etap postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (tzw. kryteria samorządowe). Informacja o kryteriach samorządowych będzie podana w terminie późniejszym.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole / oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola / szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno być zakończone do 31 sierpnia 2015 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone na stronach internetowych placówek przedszkolnych i szkół około 10 marca bieżącego roku.

Wzory wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz wzory deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego będą dostępne do pobrania w przedszkolach / szkołach, na stronach internetowych przedszkoli / szkół z chwilą ogłoszenia terminów postępowania rekrutacyjnego.

Kandydat zostanie zakwalifikowany do postępowania rekrutacyjnego, jeżeli spełni wszystkie wymogi formalne, tzn. złoży właściwy wniosek, prawidłowo wypełniony -z wszystkimi wymaganymi załącznikami.