REGULAMIN PRZEBYWANIA NA TERENIE OGRODU PRZEDSZKOLNEGO

                                                                                                     Załącznik do zarz. dyr. 7/2018  nr z dnia 13.04.2018r

REGULAMIN PRZEBYWANIA NA TERENIE OGRODU PRZEDSZKOLNEGO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2
W SULEJÓWKU

 § 1.

 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sulejówku.

 § 2.

  Ogród przedszkolny i znajdujące się na jego terenie urządzenia stanowią własność Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sulejówku.

 § 3.

 Ogród przedszkolny służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

§ 4.

 Dzieci mogą przebywać na terenie ogrodu przedszkolnego tylko pod opieką nauczycieli wspomaganych przez pracowników przedszkola.

 § 5.

Dopuszcza się przebywanie dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego pod opieką rodziców
lub wskazanych przez rodziców opiekunów.

 § 6.

 Po odebraniu dzieci za bezpieczeństwo i szkody wyrządzone przez dzieci przebywające na terenie ogrodu przedszkolnego całkowitą odpowiedzialność ponoszą ich rodzice i osoby upoważnione.

 § 7.

 Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto, z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:

a) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, drabinek, bramek, dachów domków itp.,

b) zabronione jest korzystanie z urządzeń zabawowych,  np. z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.

c) zabronione jest korzystanie z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 8.

 Na terenie ogrodu przedszkolnego obowiązuje zakaz:

zaśmiecania terenu,

niszczenia i uszkadzania roślinności,

dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń,

zakłócania spokoju i porządku publicznego,

wprowadzania zwierząt,

spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,

przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

  § 9.

 Przed każdym wyjściem na teren ogrodu przedszkolnego nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznego korzystania z dostępnych urządzeń.

 § 10.

 Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni należy zgłaszać dyrektorowi przedszkola.

§11.

 Systematyczny  przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw zleca się  pracownikowi zatrudnionemu w przedszkolu.

§12.

 Utrzymanie w czystości placu zabaw należy do obowiązków konserwatora zatrudnionego
w przedszkolu.

  § 13.

 Dyrektor Przedszkola nie zezwala na przebywanie i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, które korzystają z terenu ogrodu przedszkolnego i urządzeń stanowiących jego wyposażenie i poza godzinami pracy przedszkola tj. w godzinach 7-17  i nie przestrzegają zapisów niniejszego regulaminu.

 § 14.

 Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi, a przebywające na terenie ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sulejówku.

 § 15.

 Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej na terenie przedszkola  i na stronie internetowej przedszkola.